תקנון האתר

1. כללי

1.1. האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי yarok4you.

1.2. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

1.3. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.

1.4. בעלת האתר הינה yarok4you שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1.5. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר yarok4you , מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב ומסופקים ללקוחות החברה.

1.6. קיימת אפשרות לחלק את התשלום ל2 תשלומים ללא ריבית.

1.7. .האתר yarok4you- מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע נוקב בתקופת תוקפו, והצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד.אין כפל מבצעים אלא אם צוין אחרת.

1.8. כל המבצע פעולת רכישה באתר yarok4you , מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר yarok4you , כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד yarok4you ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות yarok4you
על פי תקנון זה.

2.הזכות לבצע רכישות yarok4you

2.1. רשאי לרכוש באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.

2.2. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי yarok4you הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

2.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות ו/או זכיות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.

2.4. חל איסור מוחלט לביצוע של רכישות באתר ע"י סוחרים, אשר עלולים למכור לצדדים שלישיים ו/או לסחור, במישרין ו/או בעקיפין, במוצרים אשר רכשו באתר. החברה שומרת על זכותה לנקוט בצעדים משפטיים כנגד גורמים אשר יפעלו בניגוד להוראה זו.

2.5. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים,
לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

3.המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר yarok4you

3.1.  yarok4you מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.2. yarok4you  מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
yarok4you שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר,לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3.3. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי לפגוע בהזמנות שכבר נעשו.

3.4. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.

3.5. החברה עושה כל מאמץ לשמור על מלאי של כל המוצרים באתר , אם בטעות נגמר המלאי של המוצר כפי שמופיע באתר נשמח לעזור לך במציאת מוצר חלופי/ להזמין עבורך את המוצר בשנית.

3.6. במידה וישנו קישור (''לינק'') באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תשא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישור yarok4you .

3.7. רוב המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, yarok4you  תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד yarok4you  /או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתרו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.

3.8. כל מוצר המוצע לרכישה באתר yarok4you  ילווה בנתונים הבאים לפחות:

מחיר המוצר והדגם שלו.

3.9. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר yarok4you  ללא הגבלה.

4. רישום באתר

4.1. בעת ביצוע פעולת הרכישה ידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו,לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עיסקת הרכישה.yarok4you  לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עיסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

4.2. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

4.3. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע רכישה והמוצר לא יסופק לך.

4.4. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של yarok4you  בלבד ולא יועברו עלידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי טרמפולינה סנטר  תשמור את פרטיו במערכת נתוניה. לחברה שמורה הזכות לבטל את רכישתך בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

4.5. מערכת המחשב של yarok4you  מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.ביטול עסקת הרכישה.

5.מדיניות ביטולים

5.1. באתר זה לא ניתן לבצע עסקאות ואינו אתר מכר! זכות הביטול לאחר הרכישה (מאולם התצוגה) מעוגנת בתקנות ביטול עסקה התשע"א-2010

5.2 לקוח יוכל לקבל החזר כספי במידה והמוצר יחזור למחסני אוורסט על חשבונו תוך כדי שהוא ארוז וסגור באריזתו המקורית, לא נעשה בו שימוש ולא הורכב בבית הלקוח.

6. סודיות פרטי הלקוח

6.1. הפרטים האישיים הנמסרים בעת הרכישה ישמרו במאגרי המידע של החברה.

6.2. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

6.3. החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים של yarok4you, חידושים באתר בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

6.4. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

6.5. החברה לא תעביר את פרטי המשתתף לצד שלישי ( ככל שפרטים אלו מזהים את המשתתף), אלא במקרים המפורטים להלן:

6.5.1.אם בוצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות yarok4you  או אם נעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

6.5.2.אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם yarok4you  או מי מטעמה

6.5.3.התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי

6.5.4.בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה

7. קניין רוחני

7.1. אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. כמו כן אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

7.2. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחרים והסודות המסחריים, הינם רכושה של yarok4you  בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר.

7.3. אין להשתמש בנתונים המופיעים באתר לצורך הצגתם במקום אחר, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב. ככל שיש באתר סימני מסחר תמונות ונתונים, שנמסרו לפרסום על ידי החברות המיוצגות על ידי yarok4you  באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

7.4. השם "קליפר" וסימני המסחר של yarok4you  (בין אם נרשמו ובין אם לאו), - הם כולם רכושה של yarok4you  בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

8. שונות

8.1. כל המחירים המוצגים באתר yarok4you  כוללים מע"מ. מחירי המוצרים לא כוללים דמי הובלה או משלוח.

8.2. תמונות המוצרים המוצגות באתר yarok4you הינן להמחשה בלבד.

8.3. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת yarok4you יעכבו ו/או ימנעו את מכירתהמוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקתהמוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר yarok4you, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסיקה אשר שיעורם עולה על 10%, רשאית  yarok4you  להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

8.4. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה yarok4you  רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

8.5. בוטלה העיסקה על פי סעיפים 9.3, 9.4 לעיל, תשיב yarok4you  לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

8.6. עלות ההרכבה וההתקנה משתנה ממוצר למוצר בהתאם למידות ולמפרטים השונים, נשמח לתת פרטים נוספים בטלפון/באולם התצוגה.

8.7. yarok4you  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כלעסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר yarok4you .

8.8. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט יהיה בביהמ"ש בת"א, ירושלים, חיפה ובאר שבע.

8.9. הרישום במחשבי yarok4you  יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה.

8.10. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה הודעה או מוצר שנשלחה בדואר לבקשת הלקוח, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

8.11. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.